Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

Regional Environmental Office 7

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวกิจกรรม สสภ.7(สระบุรี)

ส่วนควบคุมฯ สสภ.7 เเละทสจ.สระเเก้ว เข้าตรวจสอบ กรณีมีการลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในบริเวณพื้นทีีป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ส่วนควบคุมฯ สสภ.7 เเละทสจ.สระเเก้ว เข้าตรวจสอบ กรณีมีการลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในบริเวณพื้นทีีป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจสอบ กรณีมีการลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในบริเวณพื้นทีีป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผลการตรวจสอบ พบว่า
1. พื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ชื่อ รวมใจ รีไซเคิล ตั้งอยู่เลขที่ 283 หมู่ที่ 8 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นบ่อดินลูกรังเก่าที่มีการขุดดินไปขายตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่ประมาณ 19 ไร่เศษ ผู้ดูแล คือ นายสาธิต  ธูปทอง ขณะตรวจสอบพบกองขยะอุตสาหกรรมกระจายเต็มพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่า เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ผ่านการบดอัดมาแล้วจากโรงงานที่จังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาคัดแยกเศษวัสดุ ได้แก่ พลาสติก เหล็ก สายไฟ สแตนเลส ฟองน้ำ และขอบยาง ในพื้นที่ สภาพโดยรอบพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรล้อมรอบ ขณะตรวจสอบ พบว่า บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่ง เสมือนเป็นคันดินล้อมรอบ น้ำฝนที่ตกชะกองขยะอุตสาหกรรมจะถูกกักเก็บไว้ในแอ่งน้ำบริเวณพื้นที่ลักลอบทิ้งดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบร่องรอยการไหลล้นออกสู่ภายนอก 
2. ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำภายในพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ดังกล่าว และทำการตรวจวิเคราะห์ในภาคสนามเบื้องต้น จำนวน 2 จุด ดังนี้
2.1 แอ่งน้ำบริเวณตรงกลางพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า ความเป็นกรดด่าง มีค่าเท่ากับ 7.05 ความเค็ม มีค่าเท่ากับ 0.1 ppt และการนำไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 435 µs/cm
2.2 แอ่งน้ำบริเวณด้านท้ายพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า ความเป็นกรดด่าง มีค่าเท่ากับ 8.06 ความเค็ม มีค่าเท่ากับ 0.0 ppt และการนำไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 80 µs/cm
จากผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและด่างดังกล่าวเมื่อนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พบว่า มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด (มาตรฐานฯ กำหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 - 9.0) สำหรับความเค็ม และการนำไฟฟ้าไม่มีการกำหนดค่าไว้ในมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ได้ส่งตัวอย่างน้ำทั้ง 2 จุด ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 เมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แกลเลอรี่